Služby v oblasti dokumentace a digitalizace památek

Dig_křížek   

Omnium z.s. zajišťuje digitální dokumentaci památkových objektů a předmětů. Vytváříme detailní 3D modely včetně následného zpracování výstupů dle potřeb zadavatele (stavební projekty, výběrová řízení, propagace atd.). 3D skenování provádíme po celém území České republiky.

Dokumentace a digitalizace památek metodou 3D skenování

-          Skenování laserovými a optickými skenery
-          Multisnímková fotografie
-          Fotogrammetrie

Výstupy digitalizace památek mohou sloužit jako podklad pro:

-          dokumentace objektů a mobiliáře jako podklad pro projekty záchrany a obnovy
-          detailní zaměření, výpočet rozměrů, objemů a ploch
-          využití pro sestavení a kontrolu stavebních a restaurátorských rozpočtů
-          přesná zadávací dokumentace pro výběrová řízení
-          podklad pro stavebně historické průzkumy
-          velmi efektivní nástroj propagace v oblasti cestovního ruchu
-          fotogrammetrické snímkování mobiliáře pro vytvoření detailních 3D modelů
-          vytváření panoramatických snímků např. freskové výzdoby
-          virtuální prohlídky objektů
-          modely objektů s vizualizací umístění a instalace nových technologií a sítí
-          3D tisk
-          dokumentace pro pojišťovny

Bezkontaktní skenování

Bezkontaktní skenování přináší oproti tradičním metodám mnohem širší možnosti. Výsledný model je velmi detailní a také velice věrný. Navíc umožňuje pohlížet na architekturu i z pohledů, které nejsou běžným okem možné.

Naskenováním daného předmětu dojde k dochování informace o tvaru a struktuře povrchu dokumentovaných objektů.

3D modely v digitálním prostředí dovolují natáčení, přibližování a oddalování, změny bočního osvětlení a vytažení kontur a tím umožňují čtení rytých nápisů, které již nejsou čitelné pouhým okem, identifikaci trasologické stopy nástrojů, zobrazení špatně viditelných zbytků maleb, porovnávání detailů artefaktů i domodelování jejich nedochovaných částí.

Pro svou názornost jsou skeny dobře využitelné také pro prezentaci dokumentovaných objektů.

Skenery

Obecně lze říci, že ke skenování lze využít několik typů zařízení. Tato zařízení pracují na různých principech, mají různou přesnost, rychlost, dosah a využití.

Laserový skener využívá vlastností laserových paprsků, které jsou po odrazu od skenovaného objektu skenovacím zařízením opět zachyceny a vyhodnoceny. Následně jsou získané informace o souřadnicích částí objektu sloučeny a vzniká tak 3D model objektu.

Optický skener pracuje na jiném principu. Přístroj při každé změně pozice snímá objekt z různých úhlů prostřednictvím mnoha desítek fotografií. Snímky jsou poté v rámci zpracování dat vzájemně tzv. zapozicovány a vytvářejí výsledný 3D model objektu.

3D skener Faro Focus - Skener pracuje na principu fázového posunu laserového paprsku. Dokáže snímat až 976 000 bodů za sekundu a zachytí detaily menší než jeden milimetr. Součástí skeneru je barevný fotoaparát s výsledným sférickým rozlišením 70 megapixelů. Výstupem skenování jsou „mračna“ bodů, jejichž přesnou polohu v prostoru vyjadřují souřadnice. Pomocí softwarového vybavení od výrobce skeneru lze data vizualizovat, vytvářet z nich 3D modely a pracovat s nimi podobně, jako se třeba ve strojírenství pracuje s běžnými CAD soubory.

Na podobném principu pracuje i ruční skener Faro Freestyle 3D, který lze s výhodou použít při snímání menších objektů s mnoha detailními prvky. Je vhodný např. pro skenování inventáře, plastických detailů výzdoby, říms, štukových prvků apod.