Srby 2

Kostel sv. Jana Křitele v Srbech - Stavebně technické posouzení

Zpracoval: ARISTA GLOBAl s.r.o., únor 2008, Ing. J. Fořt

 

Současný stav

Kostel sv. Jana Křitele v Srbech je pozoruhodná stavba situovaná na jižním břehu v údolní nivě řeky Radbuzy. Kostel byl postavený v době mezi roky 1744 a 1765.

Podle historických údajů byla střední část a presbytář přistaveny na západní straně k původní oválné kapli. Z vnější strany má tento prostor obdélný tvar. Presbytář má nepravidelný pětiboký závěr. Na jižní straně je k závěru presbytáře přisazena čtvercová sakristie. Kostel má tři části: ze západu se vstupuje do oválné lodi kostela, zaklenuté kupolovitou klenbou. Dále se loď rozšiřuje o boční přístavby do trojtraktu. Ten je přestropen plackovou klenbou, uloženou na polokruhové klenebné pásy. Na bocích jsou valené klenby. Na loď navazuje polygonálně zakončený presbytář, zaklenutý kupolovou klenbou. K jižnímu boku presbytáře byla přistavěna sakristie, opět přestropená klenbou.

 

Stávající stav kostela

Vlivem dlouhodobé neúdržby, nepříznivých geologických podmínek, regulací vodního toku v minulých desetiletích se technický stav kostela přiblížil ke stavu hluboce havarijnímu. Kostel zvenku nepůsobí přímo žalostným dojmem. Teprve vstupem dovnitř kostela je na první pohled vidět jeho velmi špatný stav. Klenby a zejména klenebné pásy jsou porušené trhlinami, mnohde jsou vypadlé oblasti zdiva z okenních záklenků. Zdivo v patě je do velké hloubky rozpadlé, evidentně vlivem vlhkosti a mrazu. Podlaha je zničená.

Před cca 17 lety bylo provedeno statické zajištění a oprava střechy. Původní dřevěný krov byl nahrazen ocelovou konstrukcí a byla položena nová krytina. Opravena byla rovněž věžička v západním průčelí a část západního štítu. Tyto dílčí opravy však zdaleka nestačí pro zajištění stabilizace a bezpečnosti stávajících konstrukcí. Skutečností zůstává, že v prostoru krovu zůstaly zcela poškozené dřevěné prvky, od nichž dochází k dalšímu poškozování konstrukcí, klenebné pásy a klenebná pole jsou na mnoha místech velmi poškozená, v klenbě a v klenebních pasech je mnoho výrazných trhlin, zdivo objektu je vlivem statických poruch, mrazových cyklů a vlhkosti značně narušené a na mnoha místech hrozí destrukcí či zřícením.

Klenba sakristie je již v současné době zřícená spolu se všemi vodorovnými prvky krovu nad sakristií a střechu sakristie nesou v současné době pouze poškozené krokve. Zřícením proto hrozí celá konstrukce sakristie. Poškozena jsou navíc četná nadpraží oken a dveří, zdivo záklenků je rozpadlé, rozvolněné. Podlaha je rozsáhle poškozena částečně vlivem mrazových cyklů a vlhkosti, částečně vlivem vandalismu.

Mobiliář se v kostele nachází pouze v torzálním stavu.

Na půdě jsou vidět dva zásadní stavební zásahy provedené v nedávné minulosti.

Klenebné pásy byly přebetonovány a byly provedeny betonové ztužující věnce, stejně jako věnce nad obvodovými stěnami. Pohledově je v prostoru půdy značné množství betonu. Klenebné pásy vykazují množství trhlin, většinou s velkým rozevřením, odhadem i několik centimetrů. Plackové a kopulové klenby mají výrazné trhliny, skrz které je vidět. Velkým problémem je soudržnost cihel kleneb s betonem, zejména pak v zimních měsících při tvorbě ledových krystalů ve spárách.

Stav kleneb je v současné době havarijní, těsně před pádem.

Druhým velkým zásahem byla náhrada původního dřevěného krovu ocelovou konstrukcí. Bohužel byly v krovu ponechány dřevěné prvky narušené i zničené dřevokaznou houbou.

Nosné zdi jsou masivní, vyzděné z kamenného a smíšeného zdiva. Hlavním problém zdí jsou odmrzlé partie soklových částí. Zde je reálná možnost poruchy dalším rozpadem zdiva v kritických místech. Při dalším pokračování rozpadu zdiva dojde ke kolapsu přetížených průřezů – tedy ke zřícení části stěny. Vzhledem k provázanosti a stavu konstrukce bude s velkou pravděpodobností následovat pád některé z kleneb a řetězově pak pád i kleneb dalších.

 

Návrh sanačních opatření:

- Instalace výdřevy – lešení pro podchycení kleneb

- Oprava soklových partií zdiva postupným prozdíváním kameny nebo betonovými cihlami

- Ověření funkčnosti táhel kleneb

- Provedení dvou stabilních monitorovacích šachet k základům

- Instalace dešťových žlabů a svodů k odvedení dešťové vody od kostela

- Odstranění štěrkového obsypu

 

Rozpočet celkových nákladů na výše uvedené sanační kroky … 2.272.900 Kč