Zlínský kraj - Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek

Tématická oblast Stavební obnova, restaurování kulturních památek
Vyhlašovatel Zlínský kraj
Žadatel Vlastníci KP
Umístění dotace Zlínský kraj
Velikost dotace (Kč) 300 000 Kč
Procento spolufinancování 40%
Odkaz https://www.kr-zlinsky.cz/kul03-19-program-na-podporu-stavebni-obnovy-a-restaurovani-kulturnich-pamatek-a-pamatek-mistniho-vyznamu-aktuality-15312.html

Cílem Programu je obnova kulturních památek a památek místního významu Zlínského kraje.

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) ve lhůtě: od 21.01.2019 do 01.02.2019 do 12:00 hodin.

 

Podporovaná opatření: 

1. Stavební obnova a restaurování kulturních památek: stavební obnova a restaurování nemovitých a movitých kulturních památek, zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

2. Stavební obnova a restaurování památek místního významu: stavební obnova a restaurování nemovitých a movitých památek místního významu.

 

Výše dotace:

Podporované opatření 1:

Minimální výše dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování kulturní památky: 35 000 Kč.
Maximální výše dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování kulturní památky: 300 000 Kč.

Podporované opatření 2:

Minimální výše dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování památky místního významu: 35 000 Kč.
Maximální výše dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování památky místního významu: 200 000 Kč.

 

Maximální míra dotace činí 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu; u obcí nad 5 000 obyvatel maximálně 50% z celkových způsobilých výdajů projektu.