IROP Výzva č.48 - Efektivní prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Tématická oblast Památky, knihovny, muzea
Vyhlašovatel MMR
Žadatel Vlastníci památek, knihovny, muzea
Procento spolufinancování 10%
Odkaz http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-48-Zefektivneni-prezentace,-posileni-ochrany-a-rozvoje-kultur

IROP Výzva č.48
Efektivní prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

 

Předmět a účel podpory

Aktivita Památky

- Obnova památek
- Restaurování části památek a mobiliářů
- Odstraňování přístupových bariér
- Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
- Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
- Digitalizace památek a mobiliářů
- Obnova parků a zahrad u souboru památek
- Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

Aktivita Muzea

- Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění.

Aktivita Knihovny

- Zefektivnění ochrany a využívání knihovních fondů a jejich zpřístupnění.

Druh podpory

Minimální výše dotace není stanovena. Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je v případě památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO 246 565 000 Kč, v ostatních případech 123 282 000 Kč.
Projekty budou financovány do maximální výše 90-100 % celkových nákladů.
Forma financování ex-post.

Organizační zabezpečení

Zahájení přijímání žádostí: 2. 9. 2016
Ukončení přijímání žádostí: 31. 10. 2022
Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz.

 

Oprávnění žadatelé


Aktivita Památky - Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.
Aktivita Muzea - Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.
Aktivita Knihovny - Knihovny, v případě, že plní funkci krajské knihovny a zřizovatelé knihoven v případě, že plní funkci krajské knihovny.


Území realizace je území aglomerací vymezená v integrovaných strategiích ITI pro Hradecko-pardubickou, Olomouckou a Ostravskou aglomeraci.

 

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.